You are here基哥倡設哺乳間 關心公僕分娩權益

免費索取 育嬰手冊

基哥倡設哺乳間 關心公僕分娩權益


By admin - Posted on 02 四月 2008

列印版本列印版本

噚日講開立法會議員向政府當局提出2000幾條有關預算案嘅問題,Emily噚日就收到部分問題嘅答覆,當中除咗有唔少有趣數字,仲可以睇到議員關注嘅議題十分之「無微不至」。

以民協馮檢基為例,佢堂堂大男人,但就好關心女公僕嘅權益,問政府會唔會考 慮為公務員和非公務員合約僱員提供額外嘅有薪分娩假、哺乳休息時間同埋專用哺乳間等等,認真體貼!

而政府回覆就話,現時連續服務達40個禮拜嘅女性公務員,可獲放10個禮拜全薪分娩假,若獲醫生建議放超過10個禮拜,就可以再獲准放無薪分娩假,或選擇先放已賺取嘅有薪年假。至於非公務員合約嘅僱員就無咁好待遇喇,要由部門首長自行決定係咪畀佢哋全薪分娩假期。對於阿基建議嘅哺乳休息時間,政府就話暫時無咁嘅計劃喇!

來自明報新聞 [此乃作參考用途]

Facebook Comments Box

捐款支持香港母乳育嬰協會

香港母乳育嬰協會乃本港註冊非牟利機構,推廣工作全賴公眾人士捐助及會員會費,請捐助我們,本會所簽發收據可用作退稅之用。詳情請看愛心捐助

追蹤我們

Facebook專頁 哺乳學堂@Youtube 訂閱RSS


加入我們

愛心捐助

捐助我們

義賣餵奶巾

哺乳圍巾,所有收益撥作宣傳母乳

下載母乳育嬰專訊季刊

下載母乳育嬰專訊季刊

為甚麼母乳最好?

為甚麼母乳最好?