You are here討論區 / 早產及0 - 2 個月寶寶

免費索取 育嬰手冊

早產及0 - 2 個月寶寶


增重不理想、黃疸、渴睡、乳頭混淆、嘔奶、打嗝、便便稀
主題回覆最新回應排列圖示
乳頭周邊疼痛
1
by Vicky Tsang
2014-10-27 22:06
生蛇
1
by Vicky Tsang
2014-10-27 22:04
食奶時間表及夜奶問題
1
by Vicky Tsang
2014-10-14 13:37
儲奶及戒夜奶問題
1
by Vicky Tsang
2014-10-13 14:02
乳腺塞同人奶乾粒有咩分別?
1
by Vicky Tsang
2014-10-13 13:30
念珠菌
1
by Vicky Tsang
2014-10-13 13:27
bb不停食
4
by waiwaigraz
2014-10-09 18:41
bb半夜抗拒埋身
2
by waiwaigraz
2014-10-08 15:43
乳頭真菌感染
1
by Vicky Tsang
2014-10-07 13:18
bb食得密
2
by Vicky Tsang
2014-10-03 17:58
谷奶定乳線塞?
1
by Vicky Tsang
2014-10-03 17:54
BB突然唔肯用奶樽
3
by Vicky Tsang
2014-10-03 17:29
BB兩個月大才開始全埋身(之前全泵),唔知BB食得飽唔飽
3
by Vicky Tsang
2014-10-03 17:21
儲奶問題
1
by Vicky Tsang
2014-10-03 16:40
BB到底食得飽嗎
3
by Vicky Tsang
2014-09-20 23:30
想全人奶餵哺,但到黃昏總要補奶粉
3
by Vicky Tsang
2014-09-20 23:27
BB 1 個月 1 週還是餵食 2小時 1 次
1
by Vicky Tsang
2014-09-20 23:24
埋身餵越食越小, 要泵嗎?
1
by Vicky Tsang
2014-09-20 23:14
谷奶發燒
4
by Vicky Tsang
2014-09-20 23:06
埋身BB 當我人肉奶嘴
2
by Vicky Tsang
2014-09-20 22:56
差不多滿月,1個小時要食1次
2
by Vicky Tsang
2014-09-20 22:45
入院不能餵母乳
1
by Vicky Tsang
2014-09-10 14:52
止汗濟
2
by Tik long
2014-09-10 14:21
42日人仔食奶食得好密
1
by Vicky Tsang
2014-09-05 14:44
想由半埋身轉全埋身
4
by Vicky Tsang
2014-09-05 14:42
我應該補奶粉嗎?吾補可以點做?
1
by Vicky Tsang
2014-09-04 10:05
公司泵奶消毒
1
by Vicky Tsang
2014-08-26 08:36
埋身只食10分鐘,夠嗎?
1
by Vicky Tsang
2014-08-21 00:46
BB不肯食奶樽,點算
2
by 波子汽水
2014-08-13 07:57
準備返工想減少泵奶次數
3
by Vicky Tsang
2014-08-13 01:55
新手請教,食grape seed extract對真菌感染有冇用?
1
by Vicky Tsang
2014-08-13 01:50
乳房大小奶量不一問題,左邊完全無反應,右邊似石頭咁重好多奶
1
by Vicky Tsang
2014-08-11 09:41
4個鐘食會唔會餓親,有無大影響?
1
by Vicky Tsang
2014-08-11 09:24
泵媽點樣先可以提升奶量?
1
by Vicky Tsang
2014-08-11 09:17
21 日黃疸bb唔肯埋身
3
by Vicky Tsang
2014-07-31 02:52
全人奶路真係好艱難,可唔可以教我點做?
1
by Vicky Tsang
2014-07-28 00:35
33 日人仔體重唔理想
1
by Vicky Tsang
2014-07-20 00:08
每次埋身乳頭都好痛
1
by Vicky Tsang
2014-07-19 21:33
餵奶時乳頭疼痛
3
by Vicky Tsang
2014-07-19 18:48
bb埋身食奶好慢
3
by Vicky Tsang
2014-07-19 18:45
外出時用奶樽餵母乳
1
by Vicky Tsang
2014-07-11 01:19
BB啜乳頭發脾氣
1
by Vicky Tsang
2014-07-11 01:10
抗生素
1
by Vicky Tsang
2014-07-07 00:46
扯乳頭
4
by Vicky Tsang
2014-07-07 00:42
哺乳期感冒
1
by Vicky Tsang
2014-07-07 00:36
bb食到好炆
2
by Vicky Tsang
2014-07-07 00:29
按時餵定按需要餵
2
by Vicky Tsang
2014-07-07 00:17
半個月仍未上奶, 可以點做?
6
by Vicky Tsang
2014-07-07 00:10
餵人奶勁嘔奶?
1
by Vicky Tsang
2014-07-06 23:54
雪奶飲剩可放多久?
1
by Vicky Tsang
2014-06-27 02:52

免責聲明

本會並非專業資詢機構,僅為互助及推廣組織。鑑於本會職能,本網站內所提供的資訊僅應作為一般教育及參考用途,如有任何醫療問題或事故而引起的一切法律訴訟,本網站一概不負責。如果你有任何醫療問題,應向自己的醫生面對面查詢,而不應單倚賴本網站提供的資料。

加入我們

愛心捐助

捐助我們

義賣餵奶巾

哺乳圍巾,所有收益撥作宣傳母乳

下載母乳育嬰專訊季刊

下載母乳育嬰專訊季刊

為甚麼母乳最好?

為甚麼母乳最好?